مهدی جان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) سرمایه می خواهم ولی سر را نمیخواهموقتیکه ساقی هست ساغر را نمی خواهم تا تو محبت می کنی من خاطرم جمع استحتی محبت های مادر را نمی خواهم