مهدی جان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) سرمایه می خواهم ولی سر را نمیخواهموقتیکه ساقی هست ساغر را نمی خواهم تا تو محبت می کنی من خاطرم جمع استحتی محبت های مادر را نمی خواهم  اینجا همینکه خاک پایت می شوم خوب استمن رتبه ای از این فراتر را نمی خواهم عمری است بخت ما فقط گویای هجران استاین طالع از غم سراسر را نمی خواهم مانند هم هستند بی تو ماه های سالمهرش که این شد دیگر آذر را می خواهم نازم نکردی رفتی و چون موی آشفتممنکه نگفتم ناز دلبر را نمی خواهم   جعفر ابوالفتحی…