یا حمزه سیدالشهداء (سلام الله علیه)کاری که کرده حضرت آدم نکردهجز نزد حق پیش کسی قد خم کرده جان داد... اما گفت از روی تواضعکاری برای حضرت خاتم نکرده