یا حمزه سیدالشهداء (سلام الله علیه)کاری که کرده حضرت آدم نکردهجز نزد حق پیش کسی قد خم کرده جان داد... اما گفت از روی تواضعکاری برای حضرت خاتم نکرده  با تکه تکه گشتنش حمزه نشان داداین زخمها چیزی ز عشقش کم نکرده دَرهم میان قتلگاه افتاد یعنیهیچ اعتنا بر سکه و دِرهم نکرده غیر از حسین و حمزه را دنیای فانیدیگر کسی را این چنین مبهم نکردهجعفر ابوالفتحی