بسم الله الرحمن الرحیممناجاتی سیدالشهداء و گریز گودالقبل از سحر صیاد آمد به شکارمبعد از سحر او را صدا کردم "نگارم" بعد از غروب آفتاب خودپرستیدر کام جانم رفت عشق خوشگوارم