یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفمستیم، مست هر خُسُرانی چه فایدهبندیم ، بند عالم فانی چه فایده گفتم که تکیه بر تو کنم گاهِ غیبتشای دل تو هم که باد وزانی چه فایده