یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفمستیم، مست هر خُسُرانی چه فایدهبندیم ، بند عالم فانی چه فایده گفتم که تکیه بر تو کنم گاهِ غیبتشای دل تو هم که باد وزانی چه فایده  طرز شباب در ره معشوق مردن استاین دل که نیست اهل جوانی... چه فایدهعمرِ گرانبهای منِ بی بها چه شدوقت بهار گشت خزانی... چه فایدهمنقار من به قامت آن لب نمی رسیدراضی شدم به آبی و دانی چه فایدهدستم نمی رود به نخی از عبای اونامه دهم به نامه رسانی چه فایدهجعفر ابوالفتحی