مدح امام هادی علیه السلامدلبر تو باشی باید از دلبر بخوانمشرک است اگر نام کس دیگر بخوانم رفتم به کرسی ادب تکیه کنم تامدح تو را از روی آن منبر بخوانم