close
تبلیغات در اینترنت
دلبر تو باشی باید از دلبر بخوانم
مدح امام هادی علیه السلامدلبر تو باشی باید از دلبر بخوانمشرک است اگر نام کس دیگر بخوانم رفتم به کرسی ادب تکیه کنم تامدح تو را از روی آن منبر بخوانم قرآن به روی چشم جانم باز کردمتا اینکه معنای تو را بهتر بخوانمباید که تاویل تو را " حیدر" بدانمیا اینکه در تفسیرت از کوثر بخوانموقتی ولی الله و عین الله هستییعنی که با هر ذره ای همراه هستیابن الصفا ابن السخا ابن الکریمیبرگ خلاصی از منیّت از جهیمیدر عقل و روح و جسم ما با ما سهیمیهادی جان هایی هدایت را زعیمیبا گنبدت خورشید را هم محو کردیبا صحن…