مدح امام هادی علیه السلامدلبر تو باشی باید از دلبر بخوانمشرک است اگر نام کس دیگر بخوانم رفتم به کرسی ادب تکیه کنم تامدح تو را از روی آن منبر بخوانم قرآن به روی چشم جانم باز کردمتا اینکه معنای تو را بهتر بخوانمباید که تاویل تو را " حیدر" بدانمیا اینکه در تفسیرت از کوثر بخوانموقتی ولی الله و عین الله هستییعنی که با هر ذره ای همراه هستیابن الصفا ابن السخا ابن الکریمیبرگ خلاصی از منیّت از جهیمیدر عقل و روح و جسم ما با ما سهیمیهادی جان هایی هدایت را زعیمیبا گنبدت خورشید را هم محو کردیبا صحن…