مدح امیرالمومنین سلام الله علیهغرق نداری آمدم غرق عطا باشیمشکل به کارم خورده تا مشکل گشا باشی معبود ما دارای حد و مرز اصلا نیسترب خواسته بی ابتدا بی انتها باشی حق میدود دنبال تو تا شخصیت یابدحق میشود ضایع دمی از او جدا باشیتو بی نهایت جلوه داری نوع هر جلوهوابسته بر این است که کی در کجا باشییک روز در دستان موسی چون عصا باشییک روز در هم در دست عیسی چون شفا باشیکار خودت را میکنی ای اذن هر کاریفرقی ندارد در علن یا در خفا باشیقرآن که میخوانی خودت را می شناسانیقرآن که میخوانی خودت در خود فنا باشیتا صادر…