مدح امیرالمومنین سلام الله علیهغرق نداری آمدم غرق عطا باشیمشکل به کارم خورده تا مشکل گشا باشی معبود ما دارای حد و مرز اصلا نیسترب خواسته بی ابتدا بی انتها باشی