یا صاحب الزمان (عج) داد و بیداد از زمان ،آیا جوابم کرده است؟ آتش هجرش خداوندا کبابم کرده است خویش را دیدم در این پرده ، نه مخلوقیتم ابر من ، من را چه دور از آفتابم کرده است