یا صاحب الزمان (عج) داد و بیداد از زمان ،آیا جوابم کرده است؟ آتش هجرش خداوندا کبابم کرده است خویش را دیدم در این پرده ، نه مخلوقیتم ابر من ، من را چه دور از آفتابم کرده است   بین من تا او نباشد راه ، من خود حاجبم اف بر این من ها که من را در حجابم کرده است چار فصل سال چشم من پر از آب است ، شکر کوزه ای هستم که مولایم پر آبم کرده است خال ابرو و جمال و روی دلجویش کنار پیچش گیسوی او خانه خرابم کرده است کلمه های عرش را در قالب این جسم ریخت من نفهمیدم که من را او ، کتابم کرده است من که با این عالم…