استقبال از محرمدر دل دنیایی ام دریایی از غم داشتمداشتم آری ولی گویا تو را کم داشتم مادرم تا برد نامت را به لب ، بغضم تپیداز همان دم در دلم شور محرم داشتم مادرم بر من وصیت کرد، حَمّالت شومزین سبب از کودکی بر دوش، پرچم داشتملحظه ای که آمدم در خانه ات بردم ز یادطرز فکری را که از دستان حاتم داشتمعقل و روح و جسم من سرشار از آثار توستاز ازل عشق تو را در این سه عالم داشتمبا نگاهی مادرانه آدمم کردی حسینچون که در هر روضه ات هم آه هم دم داشتمتشنه بودم آب نوشیدم ولی ای تشنه لبوقت نوشیدن به لب نام تو را هم…