استقبال از محرمدر دل دنیایی ام دریایی از غم داشتمداشتم آری ولی گویا تو را کم داشتم مادرم تا برد نامت را به لب ، بغضم تپیداز همان دم در دلم شور محرم داشتم