ورود کاروان به کربلااز مکه تا اینجا فقط دلشوره دارممنزل به منزل کو به کو غم بوده یارماز مکه تا اینجا جسارت ها به ما شداندوه و ترس و رنج سهم بچه ها شد