ورود کاروان به کربلااز مکه تا اینجا فقط دلشوره دارممنزل به منزل کو به کو غم بوده یارماز مکه تا اینجا جسارت ها به ما شداندوه و ترس و رنج سهم بچه ها شد از مکه تا اینجا هزاران بار مردمخیلی برای حال طفلان غصه خوردماز مکه تا اینجا... من و ظلم امیهاز مکه تا اینجا... من و اشک رقیهپرتاب های سنگ و .... دندان رقیهعباس جان ، جان تو و جان رقیهآی ای علی اکبر مراقب باش از اوای شبه پیغمبر مراقب باش از اودست عربها در خور موهای او نیستاین خارها اندازه ی پاهای او نیستاز مکه تا اینجا چه داغی کرده پیرممن نیستم اشک…