مرثیه خانم رقیه خاتون سلام الله علیهاطفلی که در دستان بی تابش عصا داردشاید که قدّش رو به پایین انحنا دارد از آن جراحت های عمقی بین پهلویشما که نمیدانیم... حتما چند تا دارد مقتل نوشته دستکم صد بار سیلی خوردمتن "ابی مِخنَف" مگر در خود خطا داردمن هیچ وقتی روضه ی سیلی نمی خوانمسرخی روی او خودش صد ماجرا دارد ...من معذرت میخواهم از اولاد زهرا(س)آه...یک طفل آیا طاقت صد ناسزا داردطفلی که پایش در بیابان ها ورم کردهدر هر قدم از خون پایش ردّ پا داردمانند زهرا از صدایش سایه ای ماندهزینب... شنیدم ...گفت...…