مرثیه خانم رقیه خاتون سلام الله علیهاطفلی که در دستان بی تابش عصا داردشاید که قدّش رو به پایین انحنا دارد از آن جراحت های عمقی بین پهلویشما که نمیدانیم... حتما چند تا دارد