بسم الله الرحمن الرحیممرثیه جناب علی اصغر علیه السلامیا در این دشت بلا باید عذابش بدهمیا که با دست خودم برده و آبش بدهم طفل شش ماهه ی ما تشنه ی آب است ربابقطره ای آب ندارم چه جوابش بدهم فرصتی نیست که یکبار دگر از سر مهربین گهواره بخوابانم و تابش بدهمآمدم رو بزنم آب بگیرم اماحال باید بروم دست ترابش بدهمحرمله خیر نبینی پسرم را کشتیحال، با چه رویی تحویل ربابش بدهمجعفر ابوالفتحی