یا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفاز قله ی اعتبار افتدعاشق چو ز چشم یار افتد ای کاش که دیده ات دوبارهبر این دل بی قرار افتد امید من این است که یک روزتیر تو بر این شکار افتدپایاست عمارت دلی کهپیش تو از اقتدار افتدحق ده دل ما ز داغ هجرتدر حالت احتضار افتدجبر تو به اختیار ارزدعاشق چو ز اختیار افتدخون دل تو هزار سال استبر گردن هر انار افتدتا کی به پگاه جمعه دستمبر دامن انتظار افتدیک روز به گوش هر مهاجرآوای تو ای نگار افتددوران نبودنت چه سرد استچون آه کشم بخار افتدجعفر ابوالفتحی