یا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفاز قله ی اعتبار افتدعاشق چو ز چشم یار افتد ای کاش که دیده ات دوبارهبر این دل بی قرار افتد