یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفبس تیر غمی که به دلم کرد روانهاز درد ندارم به لب آواز و ترانه آشفت دلم را گله محتاج نگارمآنگونه که محتاج شود موی به شانه