یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفدل بی تو به آه خواهد افتادبی شک به گناه افتاد یک دم نگهی دریغ داریعبد تو به چاه خواهد افتاد شرمنده دوباره از گناهماشک تو به راه خواهد افتادکِی شمس جمال تو به جانخورشید پگاه خواهد افتادیک روز به پای تو تماممهمچون پر کاه خواهد افتادبا یک نظر تو رنگ ظلمتاز قلب سیاه خواهد افتاداز چشم تو صد بغل ستارهاز دست تو ماه خواهد افتادآن حادثه ی قریب جمعهآقا تو بخواه خواهد افتادجعفر ابوالفتحی