یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفصد شکوه کنم از غمت ای عشق یگانهاز خون دلت خون دلم گشته روانه دنیای پر از عیش به چشم من عاشقافسانه شده بس که مرا خوانده فسانه