یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفامروز مانده گریان چشمم اگر به راهشیک مزه ای چشیدم دیروز در نگاهشفخر است جسم زخمی ، محکم بگیر ما راهر روز این نصیحت ، گفتم به خار راهش