یا فاطمه ی زهرا سلام الله علیهااز اینکه آوردم به لب کشف و شهودم رااز من نگیری ای خدا قوس صعودم راپروانه وقتی سوخت دودش هم شفا داردیغما برید ای مردم دل مرده دودم را