یا فاطمه ی زهرا سلام الله علیهااز اینکه آوردم به لب کشف و شهودم رااز من نگیری ای خدا قوس صعودم راپروانه وقتی سوخت دودش هم شفا داردیغما برید ای مردم دل مرده دودم را از صدر خود افتاده ام بر خاک راه او تا زیر پای فاطمه بینم فرودم را با لشکر مژگان به زیر پاش رفتم تا به خاکبازی آورم کل جنودم را از مرتضی دارم به جانم حبّ زهرا را از فاطمه دارم تمام هست و بودم را فانی نشد هرکس که باقی شد به عشق او در قبر هم پیوسته بینی تار و پودم را این تحفه را با خون دل از دل برون کردم در دفتر دل ضبط کن گفت و شنودم را…