آیه های کوثر از تفسیر نام زینب است جبرئیل اندر تعجب از مقام زینب است مزد اشک گریه کنهایش به دست حیدر است چون علی فرمانده ی کلّ نظام زینب است   آسمان بر نوک انگشتان او اِستاده است شرق و غرب گنبد دوار ، رام زینب است حضرت عباس تحت احترام زینب است طاق ایوان ابوفاضل به نام زینب است در تمام زندگانی ترک اولایی نکرد بانوان این را بدانید این مرام زینب است روبه زهرا کردُ در گودالُ با صد آه گفت: باورش سخت است مادر .... این امام زینب است ؟ او سلامی داد در گودال و بعد از هوش رفت حضرت ارباب مست این سلام…