آیه های کوثر از تفسیر نام زینب است جبرئیل اندر تعجب از مقام زینب است مزد اشک گریه کنهایش به دست حیدر است چون علی فرمانده ی کلّ نظام زینب است