یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفجز دو چشم تو تمام چشم ها بی حاصلنددل ببر... دل می بری ذرات هستی بی دلند تیر و ناهید و زحل ، مریخ و ماه و مشتریعاطل و باطل نمی گردنند دورت... عاقلند...