یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفجز دو چشم تو تمام چشم ها بی حاصلنددل ببر... دل می بری ذرات هستی بی دلند تیر و ناهید و زحل ، مریخ و ماه و مشتریعاطل و باطل نمی گردنند دورت... عاقلند... عقل کامل که تو باشی بین ظرف مغز کلاز لحاظ من همه اجسام عالم کاملندبهر اعضای بدن دلسوز تر از مغز نیستمستمر پروانه ها مجذوب شمع محفلندشرق و غرب طره های موی رعد آسای توپیچ در پیچند اما رو به قبله مایلندمن دلم تنگ است تنگ خوب های درگهتخوب هایی که فقط پشت سر این سلسله اندهر که بامش بیشتر آری که برفش بیشتربندگان…