مناجات با خدادل برد از من عالم فانی به یک نگاهبا یک نگاه کج عملم شد تباه... آه... این شوره زار میوه ی شیرین نمی دهداز بنده ی گناه چه آید به جز گناه ای کاش می رسید ولیکن نمی رسدحتی زغال هم به سیاهی این سیاهفرقی میان کِبر من و کبریای توستگویا مرا گرفته دلم با تو اشتباهفطرت میان ظلمت تن حبس گشته استبیرون بکش تو یوسف ما را ز قعر چاهمغلوب نفس ، سجده به شیطان خویش کردحتی میان مسجد و حتی به سجده گاهآهیم و دم ، بدون تو انسان نمی شویمبر آفتاب، نیاز ندارد مگر گیاه؟بر این دری که فقر در آن عین ثروت استما را…