مناجات با خدادل برد از من عالم فانی به یک نگاهبا یک نگاه کج عملم شد تباه... آه... این شوره زار میوه ی شیرین نمی دهداز بنده ی گناه چه آید به جز گناه