شام ....بس احترام دیدیم آنهم چه احترامیدر حال انتقامند آن هم چه انتقامی بغض گلو گرفته فریاد داد و بیدادیک قافله سکوت و غوغای بی کلامی