حسین جانم ....کار و بار و بساط ما گریه است بهترین راه تا خدا گریه است پیش خالق چقدر می ارزددیده ای که همیشه با گریه است عرق شرم را به اشک بشویداروی درد بی دوا گریه استبهترین کار چند تا عاشقپیش یک گنبد طلا گریه استهر شب جمعه کار مادرماندر حرم های کربلا گریه استگریه ی ما چه ارزشی داردگریه ی مادر شما گریه استدر حرم آنچه می رسد به تو زودبین آن حجم سر صدا گریه استتو اگر سفره دار این شهریغالباً اکثراً غذا گریه استتا سه دفعه "حسین" می گویمحالت چشم شیعه ها گریه استاسم پاکت به هق هق ام انداختاثر…