حسین جانم ....کار و بار و بساط ما گریه است بهترین راه تا خدا گریه است پیش خالق چقدر می ارزددیده ای که همیشه با گریه است