یا علی اصغر سلام الله علیهانقَدر بر من اضطراب ندهمن صدایت زدم جواب نده... انقدَر این من پر از غم رابا رگ پاره ات عذاب نده دهمت به رباب یا به ترابتو به من حق انتخاب ندهتشنه ی بوسه از لبت هستمبه لبم وعده ی سراب ندهمی روی از برم برو امارفتنت را فقط شتاب ندهبا خودم گفتم ای حسین اصلاآتشی بر دل کباب ندهدرّ نایاب را بیا دیگرتو به دست کسی مذاب ندهآن علی را به آن رباب بده....این علی را به این رباب ندهای رباب اصغر خیالی رابین این گاهواره تاب ندهجعفر ابوالفتحی