یا علی اصغر سلام الله علیهانقَدر بر من اضطراب ندهمن صدایت زدم جواب نده... انقدَر این من پر از غم رابا رگ پاره ات عذاب نده