یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفبر تن نموده ام ز بزه کاری ام لباسدل خالی از امان و تن آکنده از هراس با اینکه بوده ام همه جا با بدی شناسافتاده ام به پای تو با اشک و التماس با اینکه بر من آتش دوزخ فقط رواساز اینکه دست رد نزدی بر دلم سپاسچون شمع سوختی که جهان پر شود ز نورلعنت بر این جماعت قدر ناشناسامشب ز چشمهای تو خواهم که جان منباشد همیشه با تو و ربّ تو در تماسپرورده ای مرا به نمکهای اشک خویشگر ربّ خویش خوانمت آری تو را سزاسجعفر ابوالفتحی