یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفبر تن نموده ام ز بزه کاری ام لباسدل خالی از امان و تن آکنده از هراس با اینکه بوده ام همه جا با بدی شناسافتاده ام به پای تو با اشک و التماس