close
دانلود آهنگ جدید
قدر ظرف جان خود از کفر بیرون می شوم
یا سیدالشهداء علیه السلامقدر وسع جان خود از کفر بیرون می شومرهسپار راه تو با رتبه ای دون می شوم دست خالی می روم از خویش تا کرب و بلاآجری ناپخته ام کز کوره بیرون می شوم دم به دم در هر نفس اجحاف بر خود میکنمآخرش هم دلخور از این چرخ گردون می شومشیطنت های مرا در نطفه خاموشش نمامن به جان خلق افتم مثل طاعون می شومآب را در آبکش می ریزم از بس غافلماز خودم کم میشوم تا بر خود افزون می شومدر مسیر فطرتم... با علم و حق در حرکتم...چشم بر دنیا که می اندازم افسون می شومپست و ناپاکم... بدم... اما نمی دانم چرااکثر…