یا سیدالشهداء علیه السلامقدر وسع جان خود از کفر بیرون می شومرهسپار راه تو با رتبه ای دون می شوم دست خالی می روم از خویش تا کرب و بلاآجری ناپخته ام کز کوره بیرون می شوم