یا عباس سلام الله علیهجگرم آب شد آب آور ما را کشتندطاقتم طاق شد آن مرد خدا را کشتند حامل پرچم حق بود که  بر خاک افتادحاصل پنج تن آل عبا را کشتند