یا عباس سلام الله علیهجگرم آب شد آب آور ما را کشتندطاقتم طاق شد آن مرد خدا را کشتند حامل پرچم حق بود که  بر خاک افتادحاصل پنج تن آل عبا را کشتند این ابالفضل خودش یک تنه یک لشکر بودیک نفر نه که تمام شهدا را کشتندتا حسین آه کشید روح ابالفضل پریدزخم بر قبله زده قبله نما را کشتندزندگی حرمی بسته به لبخندش بودبر لب پاک حرم آب بقا را کشتنددستش افتاد؟ بله ...پس علم افتاد؟ نه خیر...با عمودی علم عشق و وفا را کشتندموش ها در عجبم از چه همه شیر شدندتا علمدار شه کرب و بلا را کشتند؟...سر او را به نی از جانب…