یا مسلم ابن عقیل سلام الله علیهچیزی نمی بینم به جز برگ و بر زردکوفه مرا اینطور کرده زار و دلسرد میخوانمت از روی بام ای حضرت دردپیدا نکردم در میان کوفه یک مرد