یا زهرا (س)   مرد نبرد است علی چون سپرش فاطمه است نون و قلم حیدر است و اثرش فاطمه است رو به حیاط دل فاطمه سر می گذاشت چون که نسیم خوش هر سحرش فاطمه است