یا زهرا (س)   مرد نبرد است علی چون سپرش فاطمه است نون و قلم حیدر است و اثرش فاطمه است رو به حیاط دل فاطمه سر می گذاشت چون که نسیم خوش هر سحرش فاطمه است   محو شده ، شرک و کفر ، از دو یدِ بوتراب بت شکن عالم است و ، تبرش فاطمه است معنی آیات وحی ، از لب دشمن ، وَ دوست بیشترش مرتضی است بیشترش فاطمه است روی سرش می گذاشت همسر خود را علی حضرت شاه نجف ، تاج سرش فاطمه است خالق اهل کِساء بین دو دست خودش پنج هنر دارد و یک هنرش فاطمه است   جعفر ابوالفتحی