یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفدر می زنم در می زنم در می زنم دردر می زنم در می زنم در وا کنی تودر روضه ی امشب دم در می نشینمشاید که راحت تر مرا پیدا کنی تو من عبد دنیایم اگر دنیام باشیمی میرم از غم گر مرا حاشا کنی تواین دیو را بیرون کنی... آری... امید استتا که خودت را در دل من جا کنی توبینا که باشم حاضری هر لحظه هر جاکِی روی خود مخفی ز نابینا کنی توخیلی خسارت دیده ای از جانب منامروز هم باید مرا دعوا کنی توهر روز می خواهم مرا تا آخر عمرخدمتگزار مادرت زهرا کنی توبر سینه ی خود "یا ابوفاضل"…