یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفدر می زنم در می زنم در می زنم دردر می زنم در می زنم در وا کنی تودر روضه ی امشب دم در می نشینمشاید که راحت تر مرا پیدا کنی تو