یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اینگونه که اشک از دو چشم ما روان استهر خوش دل از احوال ما آزرده جان است یک شهر را آتش زدم تقصیر من بود؟رسوا شدن از خصلت آتشفشان است