یا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفچشمانش از دنیای من دنیای دیگر ساختاز آنچه می پنداشتم صد پلّه بهتر ساخت دل در بر دلبر حیاتی دائمی داردای خوشبحالم که برایم عشق ، دلبر ساخت