بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا علی ابن موسی الرضا المرتضی سلام الله علیهجز "خداوند" نفهمیدم و ماتش گشتمهر چه در جلوه ی اسماء و صفاتش گشتمچون که ما راه نداریم به درک ذاتشآمدم جذب نکات و حرکاتش گشتم در دل و روح و تنم، وهم و خیالم ، خِرَدمآنقدَر بود که ثابت به ثباتش گشتمدیدم آن را که به حق جلوه ی جَنب الله استپس من از چوب خوران تبعاتش گشتمدر غمش سوختم آنقدر که آتش گشتمتا که از ملتفتان تلفاتش گشتمهر چه در جلوه ی اسماء و صفاتش گشتمبیش از پیش نفهمیدم و ماتش گشتمجلوه ی نوری دنیایی او را دیدمطالب…