بسم الله الرحمن الرحیمیا رقیه خاتون سلام الله علیهاسر را که آوردند رازم برملا شدراه گلوی بسته ام با شِکوِه وا شد نه میل رفتن دارم و نه نای ماندنحالا که با سر آمدی مشکل دو تا شد