یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفز درد هجر چه حاصل به غیر خونجگریبه لطفت از جگر خود نیافتم اثری به شام ظلمت و غیبت چه شام خوش ثمری؟به جان تو که نخوردیم جز غم سحری خدا گواست پناه از خدای می خواهمز غیبتی که زد آذر به انس و جن و پریبرای توست چه سود و چه فیض مستمری؟زنم به سنگ سرم را کنار لنگه دریشود به صورت سرخت خجالتم ندهی؟وظیفه نیست بلای مرا به جان بخریشبی نبوده نبودت مرا به غم نکشدشبیه من چه کسی بوده غرق بی خبریشکسته خسته نسنجیده منزوی منفورعقیم هم نپسندیده این چنین پسریرسید لحظه ی دیدار…