یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریفز درد هجر چه حاصل به غیر خونجگریبه لطفت از جگر خود نیافتم اثری به شام ظلمت و غیبت چه شام خوش ثمری؟به جان تو که نخوردیم جز غم سحری