یا امیرالمومنین یا علی سلام الله علیکبنویس زان روایت سر تا به پا عرقدل رفت سوی نی جف و برگشت با عرقغافل از اینکه موقع دیدار مرتضیمی ریخت از تن همه ی انبیا عرق