یا عصمت الله الکبری و حجت الله علی الحجج یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها مثل شمعی مذاب ، آب شدیچقدر با شتاب، آب شدیشمع گشتی و پشت در کردیشعله را انتخاب، آب شدی تا شنیدی میان کوچه شدمبا چه لفظی خطاب ، آب شدییک مدینه گرفت با مسمار از گل من گلاب ، آب شدیزیر در ماندی و  چهل نامرد ....... بسکه دیدی عذاب ، آب شدیگرگ های مدینه پیچیدنددور دستم طناب ، آب شدیتا که پرسیدمت کجاست گلمدر ازای جواب ، آب شدیتا در مسجد آنقدر تابیدبر تنت آفتاب ، آب شدیمن اگر شاخ و برگ ، ریشه توییخانه ام شد خراب ، آب…