#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا امیرالمومنین علی سلام الله علیهپرسد ز من دلم که چرا گشته تر ورقاشکم چکیده از غم نام تو بر ورقنام تو را نوشتم و دیدم به چشم دلکز هیبت حروف تو شد منکسر ورق گفتم به صفحه ای که مزین به نام توستطعنه به زر بزن که می ارزی به زر، ورقگفتند اهل دوزخم و نذر کرده امگردم سگ سرای تو برگشت اگر ورقیا مرتضی نوشتم و اصلا بعید نیستجان مرا به هاویه باشد سپر ورقهر صبح از مربع نام تو شمس ریختشد منظر سپهر نظر هر سحر ورقعالم فدای ساحت تحریر "یا علی"ای جان شرار گیر نگیرد شرر ورقعارف…