#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا عصمت الله الکبری و حجت الله علی الحجج بازدم را می دهم بیرون ولی دم مشکل استایستادن روی پا با قامتی خم مشکل استروی پا با زور و با هر زحمتی می ایستماینکه بعدش بر زمین با سر می افتم مشکل استاین که دارد اشک می ریزد حسن یا زینب است ؟بس که سیلی خورده ام تشخیص این هم مشکل استجعفر ابوالفتحی