حسین جانم  نام تو بردم و دیدم جگرم سوخت حسینز آتش درد همه برگ و برم سوخت حسین چار حرف است ولی برکت یک عمر من استگفتم و هر عمل بی ثمرم سوخت حسین