#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا عصمت الله الکبری و حجت الله علی الحججیا فاطمه الزهرا سلام الله علیها ای مدینهدلم از درد پر استدلم از مردم نامرد پر استآسمان صد رنگ استدل مردم سنگ استانس با مردم دلسنگ برایم ننگ است ای مدینهتو نمی پرسیکه چرا راه گلویم بسته استکه چرا مادر این خانه بسی دلخسته استکه چرا روح ز جانم رسته استدست حیدر بسته استذات دنیا پست استای مدینهتو نمی پرسیدر این خانه چرا سوخته استچه کسی، آتش افروخته استبا میخسینه ی مادر ما رابه در دوخته استدرد گاهیبه رنگ نیلی استدرد گاهیخوردن یک…