یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چه ناز ها نکشیدم از آن کمان ابروچه غبطه ها که نخوردم به آن مه دلجو به هر تپش دل من لا اله الا اللهتمام حاصل من لا ولی الا هو به گاه دیدن رویش به یار خواهم گفتفقط تو از من غمدیده برمگردان روتو را به حق همانی که با دل مضطرمیان گودی گودال شد پریشان موکمند بندگی ام را به دست گیر که دلبه هر طرف بکند رو کند به آن سو خوپناه من به نگاهت پناه آوردمکه تیر خشم نبارد به سویم از هر سوبه صبح جمعه نشستم به انتظار تومیان سفره نشاندم انار و خرمالونیامدی و سرشکم روان…