#بسم_الله_الرحمن_الرحیم مدح رتبه ی عصمت الله الکبری و حجت الله علی الحجج اصل ممکن شدن عالم امکان زهراستهدف فطرت ما غایت انسان زهراست بود هستی همه تاریک که زهرا خندیدآنکه از خنده اش عالم شده رخشان زهراست کلنا فی فلک الفاطمه در تسبیحیمهمه در گردش کانونی و کیهان زهراست به سر ذات اگر سلسله ی اوصاف استبی شک این سلسله را سلسله جنبان زهراستمرتضی در همه ی عمر ز زهرا دم زدلب قرآن همه جا گفت که قرآن زهراست"فاطمه" یک کلمه نیست که ام الکلم استهر چه صادر شده از جمع رسولان "زهراست"نطفه…