#بسم_الله_الرحمن_الرحیم مدح رتبه ی عصمت الله الکبری و حجت الله علی الحجج اصل ممکن شدن عالم امکان زهراستهدف فطرت ما غایت انسان زهراست بود هستی همه تاریک که زهرا خندیدآنکه از خنده اش عالم شده رخشان زهراست