یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف  از چشم های خشک من باران عجیب استاحیاء جان از مرده ای بی جان عجیب است ذرات عالم ماه را رویت نمودندخورشید شد از چشم من پنهان عجیب است