یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف  از چشم های خشک من باران عجیب استاحیاء جان از مرده ای بی جان عجیب است ذرات عالم ماه را رویت نمودندخورشید شد از چشم من پنهان عجیب است باید که عاشق در پی معشوق افتدآید عزیز مصر تا کنعان عجیب استاین مزرعه از بیخ و بن آتش گرفتهپس انتظار کشت از دهقان عجیب استشهر تو را دیگر نمی دانم عزیزمدر شهر ما که رویت انسان عجیب استدنبال یار و یاوری اینجا کسی نیستبانگ رحیل از اهل گورستان عجیب استخوبی نمودی و بدی دیدی بمیرماز سنگدلها دیدن احسان عجیب استیک عمر بهر بودنم…