وای اگر طبع من به کار بیفتد جان و دلم بهرش از قرار بیفتد کعبه ی حق می شود دل من اگر که گردش چشمش در این مدار بیفتد