وای اگر طبع من به کار بیفتد جان و دلم بهرش از قرار بیفتد کعبه ی حق می شود دل من اگر که گردش چشمش در این مدار بیفتد   آن گل بلبل سِتانِ عرصه ی مستان کاش نگاهش به روی خار بیفتد شاه کرم در ره شکار صباحش کاش گذارش به این ندار بیفتد کاش روی قبر من قدم بزند تا سایه ی مویش بر این مزار بیفتد کاش که زهرا دعا کند ز ته قلب فصل ظهورش در این بهار بیفتد جعفر ابوالفتحی