تک بیت هاهر صبح می روم به درش سنگ می زنمشاید که سر برون کند و ناسزا دهدجعفر ابوالفتحی