#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها ز فرط سوز و گریه چشم تر برای من نماندتو ناله از جگر زدی جگر برای من نماندتو بال و پر زدی و بال و پر برای من نماندتو دست بر کمر شدی کمر برای من نماند