#بسم_الله_الرحمن_الرحیم یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها ز فرط سوز و گریه چشم تر برای من نماندتو ناله از جگر زدی جگر برای من نماندتو بال و پر زدی و بال و پر برای من نماندتو دست بر کمر شدی کمر برای من نماند نشد که عاشقی کنم تو سوختی نسوختماز این نسوختن به جز شرر برای من نماندبه غیر تو که مثل شمع آب می شوی ببیندر این دیار کینه یک نفر برای من نماندتمام لحظه های من چو شام تیره گشته استدر انتظار یک سحر، سحر برای من نماندخدا به تو چه گوهری عطا نموده بود علیچه دلبری چه گوهری گهر برای من نماندجعفر…