#بسم_الله_الرحمن_الرحيم ضجه زدم لطمه زدم گفتم که شایدراس تو را از دست این ناکس بگیرممن آمدم با حال زارم بین گودالتا یادگار مادرم را پس بگیرم#جعفر_ابوالفتحی