گودال.... تنها شدی تنها کنارت ماند زینب چه روضه ای آنجا برایت خواند زینبآنقدر ضجه زد کنار پیکر توبا گریه هایش شمر را گریاند زینب عریان حسین یعنی که عریان است عالمبا چادری جسم تو را پوشاند زینبافتاده بودی بین صحرا روی صورتروی تو را با ناله بر گرداند زینبحتی وحوش کربلا را نوحه خوان کردبا  ندبه اش یک دشت را لرزاند زینبجعفر ابوالفتحی