گودال.... تنها شدی تنها کنارت ماند زینب چه روضه ای آنجا برایت خواند زینبآنقدر ضجه زد کنار پیکر توبا گریه هایش شمر را گریاند زینب