گودال... بی زهد و بی تقوا چگونه آمدی اینجاتا قبل از این، این سینه تنها جای من بودبرخیز،  از این سینه  شمر  اینجا چه می خواهیزهرا گریبان چاک این دور از وطن بود از خیمه تا گودال ای قند دل زهراذکر لبم تنها غریب بی کفن بودخیلی اذیت کرد ما را شمر بد کردارای غیرت الله شمر خیلی بد دهن بودآن ناله ی  آخر که در مقتل شنیدم آه... خیلی شبیه آخرین آه حسن بودجعفر ابوالفتحی