گودال... بی زهد و بی تقوا چگونه آمدی اینجاتا قبل از این، این سینه تنها جای من بودبرخیز،  از این سینه  شمر  اینجا چه می خواهیزهرا گریبان چاک این دور از وطن بود