یا زینب سلام الله علیهاآب از تو می خواند که از تو آبرو گیرداز آبرویت آب هم باید وضو گیردمجذوب حقی عارف از بهر سفر تا عرش فرقی ندارد ذکر زینب یا که هو گیرد