یا زینب سلام الله علیهاآب از تو می خواند که از تو آبرو گیرداز آبرویت آب هم باید وضو گیردمجذوب حقی عارف از بهر سفر تا عرش فرقی ندارد ذکر زینب یا که هو گیرد حرف دلم را تند می گویم اگر بانوترسم که بغضم آید و راه گلو گیردبر سفره ی لطفت گدا را مینشانی تاقدری نمک گیرت شود با سفره خو گیردقدری نمک گیرم نما از سفره ی عشقتتا که تمام جان من از عشق بو گیردای کاش اشک بر مصیبتهات یک روزیسو سوی چشمان مرا از چارسو گیردشیون کنید ای سنگ ها شاید که نگذاریددر پیش چشم دخترش سر را ز مو گیردچشمم سپید از اشک شد یک…